زیرانداز ۵لایه بیمار با پودر جاذب۷۰x۱۲۰

پاکت تجزیه پذیر همساز با محیط زیست

زیراندازهای فوق جاذب بهنام طب درخشک و تمیزنگهداشتن موثر کلیه سطوح مانند تشک خواب ، ملحفه ، صندلی و غیره به شما اطمینان خاطر می دهد

این زیرانداز بیمارستانی قابل مصرف در بیمارستان ها ، کلینیک ها ، مهدکودک ها و منازل با قدرت ۳ لیتر جذب مایعات و ترشحات است

بعد از ۱۲ ساعت استفاده مدام تعویض گردد