زیرانداز ۵لایه بیمار با پودر جاذب ۶۰x۱۸۰

پاکت تجزیه پذیر همساز با محیط زیست

زیراندازهای فوق جاذب بهنام طب درخشک و تمیزنگهداشتن موثر کلیه سطوح مانند تشک خواب ، ملحفه ، صندلی و غیره به شما اطمینان خاطر می دهد

این زیرانداز بیمارستانی قابل مصرف در بیمارستان